Không tên | 0522

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 100 x 120 Cm 
Sáng tác : 8/2021

Không tên | 0422

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 100 x 120 Cm
Sáng tác : 2022

Không tên | 0322

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 250 x 750 Cm
Sáng tác : 2022

Không tên | 0222

Chất Liệu : Oil & Acrylic On Canvas
Kích Thước : 250 X 600 Cm
Sáng Tác : 2022

Không tên | 08521

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 100 x 120 Cm 
Sáng tác : 8/2021

Không tên | 08421

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 100 x 120 Cm 
Sáng tác : 8/2021

Không tên | 08321

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 80  x 120 Cm
Sáng tác : 8/2021

Không tên | 08221

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 120  x 80 Cm
Sáng tác : 8/2021

Không tên | 08121

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 120  x 100 Cm
Sáng tác : 8/2021

Không tên | 07421

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 1,5  x 2 m
Sáng tác : 08/2021

Không tên | 07321

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 2,5 x 1,5 m
Sáng tác : 07/2021

Không tên | 07221

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 2,5 x 1,5 m
Sáng tác : 07/2021

Không tên | 07121

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 2,5 x 1,5 m
Sáng tác : 07/2021

Không tên | 0721

Chất liệu: Oil & Acrylic trên Canvas

Kích thước: 1.5  x 4.5 m

Sáng tác: 7/2021

Không tên | 0122

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.
Kích thước: 150 x 90 cm.
Sáng tác: 2021

Không tên 01022

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 90 x 150 cm.

Sáng tác: 2021

Không tên | 0822

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 120 x 120 cm.

Sáng tác: 2021

Không tên | 0521

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 200 x 390 cm.

Sáng tác: 2021

Không tên | 06

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 200 x 650 cm.

Sáng tác: 2021

Không tên | 0622

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 100 x 140 cm.

Sáng tác: 2021

Không tên | 0321

Chất liệu: Oil + Acrylic  trên canvas
Kích thước: 120 x 120 cm
Sáng tác: 2021

Không tên | 0722

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 100 x 120 cm

Sáng tác: 2021

Không tên | 0922

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 70 x 100 cm

Sáng tác: 2021

Nhịp

Nhịp

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 80 x 60 cm

Sáng tác: 2020

Choáng

Choáng

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 60 x 80 cm

Sáng tác: 2020

Xoáy

Lốc

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 80 x 60 cm

Sáng tác: 2020

Vỉa

Vỉa

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 80 x 60 cm

Sáng tác: 2020

Rơi

Rơi

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Ảo

Ảo

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Cào

Cào

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Trừu tượng | 04

Núi

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Mơ

100 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Nhập

Nhập

130 x 200 cm – 130 x 200 cm – 130 x 200 cm
Acrylic trên Canvas

Bay

Bay

150 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Lửa

Lửa

120 x 100 cm
Acrylic trên Canvas

Tháp

Tháp

150 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Vỡ

Vỡ

120 x 100 cm
Acrylic trên Canvas

Hình

Hình

120 x 150 cm
Acrylic trên Canvas

Hố

Hố

100 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Lò

120 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Sắc

Sắc

120 x 100 cm
Acrylic trên Canvas

Trừu tượng | 01

Không tên | 01

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 120 x 150 cm.

Sáng tác: 2020

Scroll to Top
Scroll to Top