Lam Là

Tác phẩm: Lam là. Acrylic trên Canvas. 100 x 140 cm.2021  

Không tên | 06

Tác phẩm: Không tên | 06. Acrylic trên Canvas. 650 x 1000 cm. Sáng tác năm 2021

Tam Tam

Tác phẩm: Tam tam. Acrylic trên Canvas. 130 x 200 cm | 130 x 200 cm |130 x 200 cm.2021

Cảm xúc

Tác phẩm: Cảm xúc. Acrylic trên Canvas. 120 x 120 cm.2021

Phôi

Tác phẩm: Phôi . Acrylic trên Canvas. 150 x 90 cm.2021

Song hỉ

Tác phẩm: Song hỉ. Acrylic trên Canvas. 150 x 90 cm.2021  

Chuyển

Tác phẩm: Chuyển. Acrylic trên Canvas. 120 x 150 cm.2021

100 x 120 cm Acrylic trên Canvas | Sáng tác 2020

Rơi

Rơi

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Ảo

Ảo

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Cào

Cào

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Trừu tượng | 04

Núi

60 x 80 cm
Acrylic trên Canvas

Mơ

100 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Nhập

Nhập

130 x 200 cm – 130 x 200 cm – 130 x 200 cm
Acrylic trên Canvas

Bay

Bay

150 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Lửa

Lửa

120 x 100 cm
Acrylic trên Canvas

Tháp

Tháp

150 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Vỡ

Vỡ

120 x 100 cm
Acrylic trên Canvas

Hình

Hình

120 x 150 cm
Acrylic trên Canvas

Hố

Hố

100 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Lò

120 x 120 cm
Acrylic trên Canvas

Sắc

Sắc

120 x 100 cm
Acrylic trên Canvas