Những ngôi dền Thánh tích

Những ngôi đền Thánh tích

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 60 x 80 cm

Sáng tác: 2020

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top