Tượng Đồng

Tượng đồng | 04780

Tượng đồng | 04780

Chất liệu: Điêu khắc đồng và inox Kích thước: 45 x 58 Cm x 45 Sáng tác: 2022

Tượng đồng | 04787

Chất liệu: Điêu khắc đồng và inox Kích thước: Kích thước: 40 x 50 Cm x 35 Đồng Sáng tác: 2022  

Scroll to Top
Scroll to Top