Không tên | 07221

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 2,5  x 1,5 m
Sáng tác : 07/2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top