Không tên | 08221

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 120  x 80 Cm
Sáng tác : 8/2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top