Không tên | 08321

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 80  x 120 Cm
Sáng tác : 8/2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top