Thoát

Tượng Gốm | 18

70 x 40 cm x 35

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top