Tượng gốm | 12

Tượng gốm | 12

30 x 25 cm x 19

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top