Tượng gốm | 11

Tượng gốm | 11

35 x 10 cm x 15

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top