Tượng gốm | 10

Tượng gốm | 10

20 x 08 cm x 15

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top