Tượng gốm | 09

Tượng gốm | 09

25 x 15 cm x 10

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top