Tượng gốm | 04

Tượng gốm | 04

35 x 12 cm x 15

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top