Tượng gốm | 0221.2021 

50 x 50 CM x 45

Gốm

Sáng tác 2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top