Tượng gốm | 02

Tượng gốm | 02

18 x 30 cm x 15

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top