Tượng đồng | 11

Tượng đồng | 11

28 x 45 cm x 42

Đồng 

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top