Tượng đồng | 10

Tượng đồng | 10

30 x 25 cm x 19

Đồng

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top