Tượng đồng | 09

Tượng đồng | 09

22 x 46 cm x 17

Đồng 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top