Tượng đồng | 08

Tượng đồng | 08

15 x 30 cm x 15

Đồng

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top