Tượng đồng | 06

Tượng đồng | 06

26 x 19 cm x 14

Đồng 

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top