Tượng đồng | 05

Tượng đồng | 05

25 x 26 cm x 17

Đồng 

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top