Tượng đồng | 0121.2021

70 x 40 CM x 35

Gốm

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top