Tượng gốm | 17

Tượng gốm | 17

50 x 30 cm x 40

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top