Tượng gốm | 13

Tượng gốm | 13

14 x 24 cm x 20

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top