Tượng gốm | 08

Tượng gốm | 08

25 x 26 cm x 17

Gốm 

Rate this post
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top