Tượng gốm | 06

Tượng gốm | 06

20 x 11 cm x 16

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top