Tượng gốm | 05

Tượng gốm | 05

40 x 35 cm x 12

Gốm 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top