Tượng đồng | 01

Tượng đồng | 01

14 x 24 cm x 20

Đồng 

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top