Có đuôi

Chất liệu: Oil + Acrylic  trên canvas
Kích thước: 120 x 120 cm
Sáng tác: 2021
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top