Đón Sửu

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 75 x 105 cm

Sáng tác: 2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top