Tam Tam

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 200 x 390 cm.

Sáng tác: 2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top