Song Hỉ

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.
Kích thước: 150 x 90 cm.
Sáng tác: 2021

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top