Song hỉ

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.
Kích thước: 90 x 150 cm.
Sáng tác: 2021

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top