Không tên | 08

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 120 x 180 cm

Sáng tác: 2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top