Không tên | 05

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 150 x 120 cm.

Sáng tác: 2021

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top